Algemene voorwaarden

Artikel 1: Abonnementsduur en beëindiging
1.1. Het abonnementstermijn gaat van start op de eerste kalenderdag van de maand. Indien een abonnement voor het eind ofwel begin van de maand wordt gestart dan valt dit gedeelte van de maand buiten het abonnementstermijn en wordt hiervoor een gedeelte van het maandtarief gerekend. Op basis van het aantal dagen dat buiten dit abonnementstermijn valt wordt het tarief bepaald dat voldaan moet worden voor de ingang van het abonnementstermijn.
1.2. Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributieperiode (+ het inschrijfgeld) in één keer te worden betaald. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso of door contante betaling.
1.3 Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de balie. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractperiode. Indien er niet tijdig wordt opgezegd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Abonnementen die na de eerste contractperiode stilzwijgend zijn verlengd, mogen daarna indien gewenst per maand worden opgezegd (Wet van Dam), met de bijbehorende opzegtermijn van 1 maand.
1.4. Een verhuizing is geen geldige reden voor stopzetting van het abonnement.
1.5. Bij een inschrijving van een abonnement bij de Silverbacks gym heeft u geen recht op een bedenktijd.

Artikel 2: Deactivering
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het abonnement tijdelijk te deactiveren, uitsluitend mogelijk op hele kalendermaanden. Het lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden achtereenvolgend worden gedeactiveerd. Bij afwezigheid i.v.m. ziekte zonder doktersbrief kan de les niet ingehaald worden of gedeactiveerd worden.

Artikel 3: Lidmaatschap
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4: Openingstijden & Tarieven
4.1. Silverbacks gym is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens of rondom officiële feestdagen, behoudt Silverbacks gym zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. Eveneens behoudt Silverbacks gym zich het recht voor over het gehele of een deel van de locatie te beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien,
demonstraties e.d.
4.2. Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats volgende de indexering van het C.B.S. voor alle abonnementen. Silverbacks gym zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heeft het lid het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet binnen één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk is ingeroepen.

Artikel 5: Betaling
5.1. Het lidmaatschap dient volledig bij vooruitbetaling te worden voldaan per automatische incasso (per maand). Bij een niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens kan direct de toegang tot Silverbacks gym worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is kan de deelnemer weer meedoen met de lessen. Indien de deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is Silverbacks gym bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
5.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst. Oftewel het Lid kan een aantal dagen eerder gebruik maken van de faciliteiten van Silverbacks gym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
5.3. Bij iedere nieuwe inschrijving worden er inschrijf- en administratiekosten verrekend. Deze worden automatisch geïncasseerd tegelijk met de eerste afschrijving van de lidmaatschapskosten.
5.4. Silverbacks gym behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via SEPA automatische incasso.
5.5. Het lid is gehouden, in gevallen van automatische incasso, zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan Silverbacks gym wil incasseren.
5.6. Het lid is gehouden, in gevallen van contante betaling/pin betaling, direct, althans binnen drie dagen na het verschuldigd worden van de abonnementsgelden, deze aan de balie van Silverbacks gym te voldoen.
5.7. Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan binnen de door Silverbacks gym gestelde termijnen, zullen deze vorderingen worden overgedragen aan een incassobureau, waarbij het lid gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Silverbacks gym moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten laste van het lid. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
5.8. Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.
5.9. Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats. Wanneer het abonnement in één keer is betaald aan de balie van de Silverbacks gym en u kiest bij afloop van uw contract voor een nieuw abonnementstermijn van 12 maanden, dient u opnieuw het formulier voor verlenging van het contract te tekenen. Deze kunt u weer in één keer betalen met de daarbij behorende korting.

Artikel 6: Kledingvoorschriften
6.1. In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Geen schoeisel dragen op de matten.
6.2. Bokszakken, springtouwen en trapkussens worden door Silverbacks gym verzorgd.

Artikel 7: Orde/instructievoorschriften
7.1. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld.
7.2. Leden dienen zich te houden aan de door Silverbacks gym, dan wel haar medewerkers, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Silverbacks gym gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat.
7.3. Silverbacks gym behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Silverbacks gym.
7.4. Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden.
7.5. Het gebruik van vechtsport buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van jezelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). In alle situaties dient het toepassen van vechtsport proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van Vechtsport voor kwade doeleinden (b.v. zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van Silverbacks gym.
7.6. Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van leden van Silverbacks gym wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen.
7.7. Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner(s). Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen tijdens de training. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico.
7.8. Men dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid.
7.9. Van leden van Silverbacks gym wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede leden. Ongecontroleerd trainen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier en wordt niet geaccepteerd.

Artikel 8: Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten binnen Silverbacks gym geschiedt geheel op eigen risico. Dit geldt ook voor het betreden van de sportschool, alsmede voor de personen van alle leeftijden die u vergezellen. Silverbacks gym is niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is. Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Silverbacks gym toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

Artikel 9: Conformering overeenkomst
De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Silverbacks gym opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Silverbacks gym is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Silverbacks gym te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Artikel 10: Social media
Tijdens de lessen van de Silverbacks gym kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor social media van de Silverbacks gym pagina’s. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven door middel van een schrijven bij ons balie team.

Artikel 11: Huisregels
Graag willen we een ieder attenderen op onze huisregels:
– Toon te allen tijde respect voor de leraar, het personeel en naar je medesporter.
– Discipline in de sportschool toon je door de leraar en elkaar te groeten met ‘osu’.
– Zorg dat je gereed staat voor de les, bij te laat arriveren kan de toegang door
desbetreffende trainer geweigerd worden.
– Draag zorg voor je eigen bezittingen, Silverbacks gym is hiervoor niet verantwoordelijk.
– Zorg dat je uitrusting in orde is voor de desbetreffende les.
– Geen geschreeuw en gevloek tijdens de les of in de Silverbacks gym.
– Omkleden doe je in de daarvoor bestemde kleedruimten.
– Geen etenswaren in de sportschool
– Zorg voor persoonlijke hygiëne, schone sportkleding en een handdoek is verplicht.
– Houd de teennagels kort en de voeten schoon.
– Er mag niet zonder boven kledij worden getraind.
– Met schoenen trainen op de matten is niet toegestaan.
– Afval in de prullenbak geldt voor de hele gym.
– Geen kauwgom in de zaal/tijdens de lessen.
– Gebruik, handel of bezit van drugs en andere verboden middelen is pertinent niet toegestaan.
– Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan op het terrein van Silverbacks gym. Dat betekent ook niet voor de ramen en op de parkeerplaats.

Artikel 12: Huisregels voor ouders/ verzorgers van het lid:
– De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon of dochter op tijd aanwezig is voor de training.
– De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de training van zoon of dochter door de Silverbacks gym trainers.
– De ouder/verzorger kan tijdens de training niet wachten in de trainingszaal.
– De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te tonen naar iedereen.
– De ouder/verzorger zal zoon of dochter aanspreken op eventueel wangedrag.

Artikel 13: Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluiten door de directie van Silverbacks gym beoordeeld en beslist. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Silverbacks gym gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld Silverbacks gym is gerechtigd de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid te wijzigen. Gewijzigde Algemene voorwaarden en Privacybeleid gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden.

Inschrijven